lili_89

63 teksty – auto­rem jest li­li_89.

Ku­sisz... Uwodzi­ciel­skim spoj­rze­niem. Płyn­ny­mi, roz­kołysa­nymi rucha­mi ciała. Pop­ra­wianym kos­my­kiem włosów przysłaniającym po­liczek. Wzro­kiem, w trak­cie roz­mo­wy, zat­rzy­manym na je­go us­tach. W chwi­lach des­pe­rac­ji może na­wet ponętnie przyg­ry­zioną wargą. Mo­wa ciała -ta­ka mil­cząca i w mil­cze­niu swym tak bez­sprzeczna jednocześnie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 czerwca 2011, 10:38

Niewin­ny, bez­sze­les­tny, czuły, stęskniony, za­pamięta­ny do­tyk je­go dłoni. Dusza i ciało płoną w roz­koszy. Kor­nie błagam o jeszcze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2011, 11:38

Mój miły Rozsądku, wy­bacz brak uwa­gi i za­nied­ba­nie two­jej oso­by. Odkładam na bok sza­lone po­rywy ser­ca oraz to­warzyszące im sta­ny uniesienia. Od dziś będzie po twojemu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 maja 2011, 10:27

Nieod­wra­cal­ność. Ko­niec i początek. Przełom. Mi­mo wy­bor­nych planów na przyszłość wciąż czu­jemy sen­ty­ment do te­go co za ple­cami, cza­sem tęsknotę za tym co już nie wróci. Na próżno od­wra­canie się i chęć pow­ro­tu. To jak wal­ka z wiatrakami. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 maja 2011, 23:28

Czys­te su­mienie może mieć również ten, kto go nie używa. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 lutego 2011, 13:30

Kiedy uz­nasz ja­kiś roz­dział w swym życiu za za­kończo­ny nie za­pom­nij zam­knąć za sobą drzwi! Jeśli te­go nie zro­bisz, prędzej czy później, ja­kieś na oścież ot­warte ok­no wy­woła prze­ciąg, który zmieni twoją przeszłość w teraźniejszość. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 31 stycznia 2011, 23:54

Codzien­ność ro­bi wokół nas ty­le pus­te­go hałasu. Trwając w nim z każdym mi­jającym dniem zat­ra­camy w so­bie wrodzoną wrażli­wość na rzeczy pro­zai­czne i wiel­ce niepo­zor­ne. Za wszelką cenę próbuj stłumić ten zgiełk, by usłyszeć ot choćby trze­pot skrzy­deł kras­ne­go motyla. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 stycznia 2011, 19:57

"Dzi­siej­sza młodzież jest ta­ka fa­tal­na!" A co ty zro­biłeś żeby była lep­sza? Narze­kając stąpasz po naj­mniej­szej li­nii opo­ru. Wiem, tak jest prościej... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 stycznia 2011, 23:33

Uważasz się za om­ni­busa? W każdej dzie­dzi­nie życia jes­teś orłem? A ja ci po­wiem, że nie można cały czas stać na palcach. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 20 stycznia 2011, 16:47

One i oni. Po­dob­no za­mie­szkują dwie od­mien­ne pla­nety. Więcej ich różni niż upo­dab­nia. Umysłowo są kom­pa­tybil­ni jak nu­tel­la i kiszo­ny ogórek. Mi­mo wszys­tkich roz­bieżności ciągnie ich do siebie jak głod­ne­go do chleba. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 16 stycznia 2011, 21:35

lili_89

Nieprzeciętna indywidualistka. Panicznie unika każdej próby klasyfikacji.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lili_89

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność